Finderup sogns skoler

Høng Kommuneskol. Luftfoto fra 1954.

Opdateret 19/12 2010

Skolerne i Finderup Sogn:
Herslev Skole, (1894-1954): Herslev Skole blev opført i 1894 på Herslevvej 21 som aflastning for skolen i Høng.


Men allerede fra 1882 eksisterede der en friskole i Herslev, drevet af missionær Vilhelm Andersen. Den fik et årligt tilskud på 100 kroner fra sognerådet med den begrundelse, at ”Skolen virker i en god kristelig Aand”. Friskolen ophørte i 1889.
Herslev Skole blev nedlagt i 1954, hvor der blev bygget ny skole i Høng.
I 1939 havde sognerådet dog besluttet, at Herslev Skole kun skulle være forskole for børn op til 11 år, men denne beslutning ser ikke ud til at være blevet gennemført. (Foto fra 2010)

Herslev Skole.

På dette billede fra klasseværelset ses lærer Knud Marius Lundemose i færd med undervisningen. Billedet er fra ca. 1950.

K. M. Lundemoses første kone døde i barselsseng med sønnen Børge i 1920. I ægteskabet med Sigrid Alma Nielsen, der var datter af lærer N. C. Nielsen i Bildsø, fødtes Rita i 1927 og Anker Gunvald i 1931.


Herslev Friskole: I årene 1882-89 var der en friskole i Herslev, som blev drevet af missionær Vilhelm Andersen. Sognerådet gav hvert år et tilskud på 100 kr., som begrundedes med at: ”Skolen virker i en god kristelig Aand.”

Høng Kommuneskole.

Degneskolen, Tranevej 2: Høngs første skole var en degneskole, som begyndte den 2. april 1742 i en bygning opført på ”den nye Degneboligs grund”, Tranevej 2 (det nuværende Gl. Skolevej 7). Skolen blev oprettet for Høng og Finderup med Hans Dreyer som degn og lærer.

Der findes ingen billeder af denne skole.

Ny skole, Tranevej 2 (1840-93): Billedet er nutidigt og forestiller den oprindelige kommuneskole i Høng på Tranevej. Den blev nedlagt, da en ny skole på Odinsvej blev bygget i 1893.
Den er i dag privat beboelse.

Ny skole, Tranevej 2:

Skolen på Tranevej 2: I 1840 byggede man en ny skole på samme sted. I 1847 var der 94 børn på skolen fordelt på to klasser med Vilhelm Andersen som enelærer. I 1887 blev Henrik Hougaard ansat som hjælpelærer.

Billedet er fra skolen omkring 1890. Tredie række fra venstre nr. 5 er lærer Hougaard og nr. 10 er lærer Andersen.

Høng Kommuneskole på Odinsvej.

Skolen, Odinsvej 18: I 1893 opførte man en ny og større skole på Odinsvej 18 med to skolestuer, en lærerbolig samt en lille lærerindelejlighed. Henrik Hougaard blev udnævnt til skoleleder.
På trappen ud til haven ses lærer Hougaard og frue.

Ny lærerbolig bygges i 1905.

Hele bygningen fra 1893 blev i 1905 indrettet til klasseværelser og man opførte en ny lærerbolig og en gymnastiksal.

I 1954 blev skolen ombygget til sit nuværende udseende. Den gamle skolebygning rummer i dag børnehaveklasserne, og lærerboligen er SFO.

I 1932 blev lærer Hougaard afløst af Verner Bagger som skoleleder.

Billedet er fra ca. 1906 og viser skolen set fra nord. Til højre skolebygningen fra 1893 i midten lærerboligen og til venstre huset med gymnastiksalen.

Ny skole, Odinsvej 18.

Ny skole, Odinsvej 18 i 1954: I 1954 indviede man en nybygget skole på Odinsvej syd for den gamle skole. Den nye og meget større skole blev indrettet med faglokaler, skolekøkken, gymnastiksal med sportsplads samt en offentlig badeanstalt. Verner Bagger blev i 1966 afløst af N. O. Kristensen som skoleinspektør.

I 2004 gennemgik skolen en gennemgribende ombygning og modernisering.

Billedet er et luftfoto fra 1954, der viser både den nye og den gamle skole.

Udvidelsen på Rosenvænget.

Skoleudvidelsen, Rosenvænget: I årene 1968-69 udvidede man skolen med en afdeling på Rosenvænget bestående af 16 pavilloner til undervisning og administration. Denne del af skolen skal nu rives ned og erstattes af en ny. Skoleinspektør N. O. Kristensen gik på pension i 1988 og blev afløst af Preben Hald. I 1999 blev Erik Larsen konstitueret som skoleinspektør.

Den nuværende skoleinspektør Bo Søndergaard tiltrådte i 2000.

Billedet er fra 1970 og viser hele Høng kommuneskole.

Ombygning i 2004.

I 2004 gennemgik den gamle del af skolen en gennemgribende ombygnng og modernisering, hvor en del af skolegården blev taget ind til de nye bygninger.
Her er en del af ombygningen. Der er flere billeder i billedgalleriet.

Ledere af Høng Kommuneskole.

Lærer Niels Vilhelm Andersen var lærer ved den første skole på hjørnet af Tranevej og Gl. Skolevej. Den havde afløst den gamle degneskole.
Andersen var født i Ubby ved Kalundborg i 1823 og var således kun 23 år gammel, da han i 1846 kom til Høng.
Han virkede som lærer indtil 1893. Fra 1887 fik han på grund af sygdom en medhjælper, Henrik Christian Peter Hougaard. Lærer Andersen blev boende i huset efter at skolen i 1893 blev flyttet til Odinsvej. Andersen døde i 1910. Han efterlod sig et legat på 1000 kroner til konfirmander fra Høng og Herslev skoler. Det blev bestyret af sognerådet.


Henrik Christian Peter Hougaard, født i Lønstrup, Hjørring amt 28/1 1867, var som nævnt hjælpelærer fra han i 1887 kom til skolen, og han flyttede med til den nye skole på Odinsvej 18.
Han blev ansat som lærer og kirkesanger og blev leder af skolen til han i 1932 tog sin afsked og flyttede til Københavns-området. Han var i mange henseender en afholdt og engageret mand, var i mange år medlem af sognerådet.
Han blev i november 1893 gift med bagermester Jens Christensens datter Anna Mathilde, der var født i Høng. Deres bryllup blev holdt på Høng Kro, der lå hvor nu Høng Hotel ligger. På billedet ses ægteparret Hougaard.
Henrik Hougaard skrev sine erindringer, der  findes på Høng Lokalhistoriske Arkiv. I "Lokalhistorisk Nyt" blev der i tiden fra oktober 2005 til oktober 2009 bragt uddrag af disse erindringer. Nærmere herom kan læses i registraturen over foreningens artikler i bladet under gruppen "erindringer". -Interesseret i at se denne registratur? -Så klik her

Verner A. Blædel Bagger (foto) overtog ledelsen af kommuneskolen, da Henrik Hougaard tog sin afsked i 1932. Han var født i 1898 og var uddannet fra Vordingborg Seminarium. Han havde tidligere været ansat som lærer ved Ordrup Gymnasium før han kom til Høng. Han havde ledelsen af Høng Kommuneskole til 1966.
Da blev han efterfulgt af N.O. Kristensen, som havde ledelsen fra 1966 til 88.
Efter en tid med viceinspektør Erik Larsen som konstitueret inspektør blev. blev det Bo Søndergaard, der i 2000 overtog hvervet.

Skoler i Tjørnelunde og Kulby.

Tjørnelunde Friskole, Kragerupgårdsvej 7.

I maj 1904 oprettede gårdejerne Frederik Frandsen og Chr. Holm Tjørnelunde Friskole. De ønskede ikke deres børn i den kommunale skole, så de ansatte lærerinden Marie Jensen til at undervise deres børn. Skolen blev indrettet i sydenden af Kornumgård og havde egen indgang i gavlen. Skolen startede med 3 børn. I 1908 blev lærerinde Anna Hesseldal ansat. Der var da 6 børn, og efterhånden sluttede flere og flere sig til skolen.

Tjørnelunde Friskole Kragerupgårdsvej 19.

Ny skole, Kragerupgårdsvej 19.

I 1920 blev der bygget en ny skole på Kragerupgårdsvej 19, og friskolen blev så flyttet hertil. Den bestod af en bygning til skolestue og en lærerbolig. Skolen fungerede i 10 år, hvor det højeste antal elever nåede op på 26. Efter 10 år blev skolen lukket i 1930, da forældrene efterhånden ville have større skoler med flere klassetrin.

Tjørnelunde Skole, Tjørnelundevej 7.

Tjørnelunde Skole, Tjørnelundevej 7 .
Tjørnelunde Skole startede d. 12. februar 1742 for børn fra Tjørnelunde, Herslev og Kulby. Skolen var oprettet af Kommunitetet, der ejede alle gårdene i Tjørnelunde. Kommunitetet var en stiftelse, der skulle støtte fattige studenter ved Københavns Universitet. Skoleholder var Christian Rasmussen. Da gårdene efterhånden var flyttet ud på bymarken, havde børnene langt til skole og kom ofte ikke i skole. I året 1807 var der derfor ingen elever i skolen, som lukkede i 1817.
Ny skole, Tjørnelundevej 7. I 1817 blev der opført en ny skole i Tjørnelunde. I 1824 var der 51 elever, i 1847 var der 84 og i 1872 var der 110 elever.

Fra 1872 til 1889 var der forskole i Tjørnelunde.

Ny skole, Tjørnelundevej 7.

Ny skole, Tjørnelundevej 7.

I 1889 blev der bygget en ny skolebygning med 3 klasseværelser. I 1930 blev der opført en tilbygning. I 1933 var der ansat 3 lærere. Dette luftfoto er fra 1957-58.

Den ny skole, Tjørnelundevej 7.

Ny skole, Tjørnelundevej 7.

Der skete efterhånden en affolkning fra landsbyerne, så elevantallet faldt. Skolens vedligeholdelse var forsømt.
En renovering for at blive tidssvarende ville være meget dyr. Da man samtidig manglede lærerkræfter, besluttede man at lukke skolen i 1963 og flytte børnene til Høng Kommuneskole.
Bygningen, der her fotograferet i 2010, er i privat eje.

Tjørnelunde/Kulby Friskole.

Friskole på Kulbyej 28 På Sporetoftegård, Kulbyvej 28, havde Maren Jørgensen en pogeskole. Pogeskole er en skole for børn indtil de er ni år gamle. Da gårdejeren - som var broder til Maren Jørgensen - solgte gården, blev skolen flyttet til Tjørnelundevej 21, der ses på dette foto.


Friskolen på Tjørnelundevej 21 Da Sporetoftegård, som husede pogeskole, blev solgt, blev der på Tjørnelundevej 21 bygget om til pogeskole og Maren Jørgensen fortsatte her sin undervisning til 1920.

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 10:09

Til lokalarkivet
Jeg arbejder med Gierslev sogn, I 1864 har jeg noget familie som har kontakt til fattiggården i dette sogn, desuden er der en separation af ægt

14.09 | 06:47

-Det er jeg ikke sikker på kan være tilfældet. Fotograf Beck opererede mest i det vestsjællandske område. Jeg har ikke fundet Beck-fotos fra andre lokaliteter.

13.09 | 18:38

2ca Beck 1 det ligner meget østerbygård i vamdrup
Stuehuset er opført i 1810 , min farfar købte gården i 1936 jeg er tredie generation på gården lars hjort kn

22.08 | 13:19

-Det lyder som et foto, som foreningen og Lokalhistorisk Arkiv i Høng kunne være interesseret i.

Niels E. Jensen.